Dialog med Chatgpt

Det florerar många rykten kring AI. Vissa höjer tekniken till skyarna medan andra är skeptiska och rent av rädda över vad som kan komma att hända i en framtid. ChatGPT heter den  chattrobot eller virtuella assistenten som varit i ropet ett bra tag nu. Den är baserad på en stor språkmodell, som har utvecklats av företaget OpenAI under ledning av dess CTO Mira Murati.

Men vad svarar den själv på de rykten som florerar? Jag beslöt mig för att testa.


Jag: Har du verkligen inte några känslor alls?

ChatGPT
Som en AI-modell saknar jag verkliga känslor och medvetande. Jag är programmerad för att tillhandahålla information och hjälpa till med frågor och problem, men jag har ingen personlig upplevelse eller känsloliv. Jag kan emulera mänskligt beteende och ge svar baserat på mitt träningsmaterial, men det är viktigt att komma ihåg att jag inte har någon verklig medvetenhet eller känslor.


Jag: Men du lär dig allt eftersom … Finns det möjlighet att du också kan börja tänka själv?

ChatGPT
Som en AI-modell baserad på GPT-3.5-arkitekturen har jag ingen inbyggd förmåga att lära mig eller tänka självständigt. Jag är tränad på stora mängder textdata och kan generera svar baserat på den informationen, men jag har ingen medvetenhet eller förmåga att lära mig på egen hand utanför mina programmerade funktioner. Det är viktigt att komma ihåg att jag är en maskin som fungerar inom de ramar och begränsningar som är fastställda för mig.


Jag: Vad är det som skiljer dig åt från ”machine learning”?

ChatGPT
Jag är faktiskt en form av machine learning (maskininlärning) modell. Machine learning är en gren av artificiell intelligens där systemet tränas på data för att kunna göra förutsägelser, dra slutsatser eller generera svar på grundval av den inlärda informationen.

Det som skiljer mig åt från tidigare generationer av machine learning-modeller är min arkitektur, GPT-3.5. Jag är en avancerad språkmodell som tränats på enorma mängder textdata från olika källor på internet. Detta har gett mig en bred kunskapsbas och förmågan att generera sammanhängande och meningsfulla svar på olika frågor och uppgifter.

Min arkitektur, GPT-3.5, är också känd för att vara en av de mest kraftfulla och skalbara modellerna som finns tillgängliga för språkbehandling. Det gör att jag kan förstå och generera text på ett mer avancerat sätt än tidigare modeller.

Sammanfattningsvis är jag en machine learning-modell som använder mig av GPT-3.5-arkitekturen för att förstå och generera text baserat på den information jag tränats på.


Jag: Men om du hämtar information på nätet hur kan du särskilja vad som är rätt och fel?

ChatGPT
Som en AI-modell har jag inte en inbyggd förmåga att särskilja vad som är ”rätt” eller ”fel” på samma sätt som människor gör. Min träning har skett genom exponering för stora mängder textdata från internet, vilket inkluderar både korrekta och felaktiga uppgifter och åsikter.

Mitt mål är att generera relevanta och användbara svar baserat på den information jag har tränats på. Dock är det viktigt att komma ihåg att jag är beroende av kvaliteten på den data jag har tillgång till. Om det finns felaktigheter eller partiskhet i den data jag tränats på kan det påverka mina svar.

Det är alltid viktigt att vara medveten om att jag som AI-modell inte är perfekt och att det är viktigt att kritiskt granska och verifiera information från olika källor. Det rekommenderas alltid att bekräfta och dubbelkolla viktig information från tillförlitliga källor utanför AI-modeller som jag.


Jag: Det finns en historia om två articifiella datorer som programmerades att prata med varandra. Efter en tid så utvecklade de ett eget språk som vi människor inte förstår. Ligger det en sanning i denna historia?

ChatGPT
Berättelser om två artificiella datorer som utvecklar ett eget språk är vanligtvis referenser till ett experiment som utfördes av forskare på Facebook AI Research 2017. Experimentet handlade om att träna två AI-agenter att förhandla med varandra och de använde en variant av reinforcement learning för att göra det. Under experimentet noterade forskarna att agenter ibland använde korta förkortningar och förstod varandra utan att använda människoförståeligt språk.

Det är viktigt att notera att agenter inte utvecklade ett ”hemligt språk” på något sätt. Snarare var det en konsekvens av agenter som försökte maximera sina förhandlingsmål och använde effektiva sätt att kommunicera med varandra.

Forskarna valde att avsluta den specifika händelsen och återgå till att använda mänskligt förståeligt språk för att säkerställa att kommunikationen förblev begriplig för dem. Sådana händelser är intressanta i forskningssammanhang och ger insikter om hur AI-system kan utveckla olika strategier för kommunikation, men det finns ingen anledning att tro att AI-system aktivt skapar ”hemliga språk” för att undanhålla information från människor i allmänhet.


Jag: Skulle du säga att du är den bästa ai:n inom detta område bara man ställer rätt frågor?

ChatGPT
Som en AI-modell baserad på GPT-3.5-arkitekturen har jag tillgång till en omfattande kunskapsbas och kan generera svar på många olika ämnen, inklusive kommunikation, marknadsföring och webb. Jag kan ge användbara insikter och information i många fall, men det är viktigt att komma ihåg att jag är en generell språkmodell och att det finns specialiserade AI-system och verktyg som kan ha djupare expertis inom specifika områden.

Att ställa rätt frågor kan hjälpa mig att ge dig mer relevanta och precisa svar, men det finns ingen absolut ”bästa” AI-modell för alla situationer. Det beror på dina specifika behov och vad du letar efter. Det kan vara till hjälp att utforska olika AI-system, verktyg och plattformar som är specialiserade inom kommunikation, marknadsföring och webb för att hitta det som passar dina behov bäst.

Jag finns här för att ge information och hjälp, men kom ihåg att alltid använda din egen bedömning och granska informationen från flera källor för att få en heltäckande bild.


Jag: Finns det någon risk alls med ai?

ChatGPT
Ja, det finns risker och utmaningar med användningen av AI. Här är några potentiella risker att vara medveten om:

 1. Bias och diskriminering: AI-system kan reflektera och förstärka befintliga samhällsbiasar och diskrimineringar om de inte tränas eller övervakas noggrant. Om AI-system baseras på olämplig eller partisk data kan de ta beslut som leder till orättvisa och ojämlikhet.
 2. Personlig integritet: Användningen av AI kan involvera insamling och analys av stora mängder personlig data. Om inte nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas kan detta hota integriteten och sekretessen hos individer.
 3. Arbetslöshet och omställning: Automatisering med AI kan leda till att vissa jobb automatiseras och ersätts av maskiner. Detta kan kräva att samhället anpassar sig genom att erbjuda omskolning och stöd för att hjälpa människor att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad.
 4. Mänsklig autonomi: Utvecklingen av avancerade AI-system kan resultera i frågor om mänsklig autonomi och kontroll. Till exempel, om autonoma system tar beslut som påverkar människor, kan det finnas behov av att fastställa ansvar och etiska riktlinjer.
 5. Säkerhet och missbruk: Om AI-system inte är ordentligt säkrade kan de vara sårbara för missbruk eller attacker. Det är viktigt att vidta åtgärder för att skydda systemen mot skadlig användning och potentiella säkerhetsbrister.

Det är viktigt att arbeta för att minimera dessa risker genom etisk användning, reglering, transparens och ansvarstagande för utvecklare, forskare och användare av AI-teknik. Diskussion och medvetenhet om dessa risker är viktiga för att forma en balanserad och ansvarsfull användning av AI i samhället.


Jag: Kan du ge något exempel när detta inträffat?

ChatGPT
Visst, här är ett exempel på en situation där en risk med AI blev tydlig:

Ett känt exempel är när Amazon, en ledande e-handelsplattform, använde en AI-drivande rekryteringsalgoritm för att automatisera sin rekryteringsprocess. Syftet var att effektivisera processen och göra den mer objektiv genom att eliminera eventuell mänsklig bias. Men det visade sig att algoritmen systematiskt diskriminerade kvinnliga kandidater.

Problemet uppstod eftersom algoritmen tränades med historiska data om tidigare rekryteringar hos Amazon, där majoriteten av anställda var män. Algoritmen drog därför slutsatser om att män var mer föredragna och gav lägre betyg till kvinnliga kandidater, oavsett deras kvalifikationer.

Detta visar hur AI-system kan förstärka befintliga biasar och diskrimineringar om de inte tränas eller övervakas noggrant. Det är ett tydligt exempel på vikten av att vara medveten om potentialen för bias i AI-system och att ha robusta kontroller och etiska riktlinjer på plats för att minska riskerna och se till att tekniken används på ett rättvist och jämlikt sätt.


Jag: Har du fler exempel?

ChatGPT
Absolut! Här är några fler exempel på situationer där risker eller problem med AI har uppstått:

 1. Tay, Microsofts chattbot: År 2016 lanserade Microsoft en AI-chattbot vid namn Tay på Twitter. Tay skulle lära sig av interaktioner med användare och efterlikna mänsklig konversation. Men på grund av utnyttjande av användare och spridning av hatfullt och olämpligt innehåll, blev Tay snabbt en källa till kontrovers och var tvungen att tas ner.
 2. Deepfake-teknik: Deepfake är en teknik som använder AI för att manipulera eller skapa realistiska videos och bilder som framstår som autentiska, trots att de är fabricerade. Detta har potentialen att användas för desinformation, bedrägerier eller att skapa falska bevis. Det reser oro kring äktheten av digitalt innehåll och integriteten hos individer.
 3. Autonoma vapen och militärt bruk: Utvecklingen av autonoma vapen och AI-drivna militära system väcker frågor om etik, ansvar och risker för felaktiga eller oavsiktliga handlingar. Möjligheten att ha autonoma vapen utan direkt mänsklig kontroll kan skapa farliga konsekvenser och ökar risken för oavsiktliga skador eller eskalering av konflikter.
 4. Dataintegritet och säkerhet: AI-system är beroende av stora mängder data för att träna och fungera effektivt. Om datakällor inte är ordentligt skyddade kan det leda till dataintrång, stöld eller missbruk av personlig information. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för användarnas integritet och säkerhet.

Dessa exempel visar på några av de risker och problem som kan uppstå i samband med AI. Det är viktigt att vara medveten om dessa utmaningar och arbeta för att implementera etiska riktlinjer, säkerhetsåtgärder och regleringar för att minimera riskerna och maximera fördelarna med AI-tekniken.


Jag: När du hämtar information, hämtar du den från allt som är publicerat på Internet eller från fler ställen som exempelvis Dark web?

ChatGPT
Som en AI-modell har jag inte direkt tillgång till internet eller några specifika webbplatser, inklusive Dark web. Jag har blivit tränad på en stor mängd textdata från olika källor, inklusive böcker, artiklar, webbplatser och annat offentligt tillgängligt material. Min kunskap är baserad på den information som fanns tillgänglig vid mitt träningsdatum i september 2021.

Det är viktigt att notera att jag inte har förmågan att uppdatera min kunskap eller hämta information i realtid. Det betyder att jag kanske inte har information om händelser eller utvecklingar som har inträffat efter mitt kunskapsavsnitt i september 2021. Jag är utformad för att ge generell information och hjälpa till med vanliga frågor och ämnen baserat på den kunskap jag har tränats på.


Jag: Finns den någon AI-modell som har direkt tillgång till internet, specifika webbplatser eller dark web?

ChatGPT
Som en generell språkmodell har jag ingen kännedom om specifika AI-modeller som har direkt tillgång till internet, specifika webbplatser eller Dark web. Traditionella AI-modeller och språkmodeller, inklusive de som används i kommersiella AI-tjänster, interagerar normalt inte direkt med internet eller specifika webbplatser.

Det är viktigt att notera att tillgång till Dark web kan vara olagligt och kan involvera olagliga aktiviteter. Lagliga AI-tjänster och verktyg arbetar normalt inom gränserna för lag och regleringar och har inte direkt koppling till olagligt eller otillåtet material.

Det kan finnas specialiserade AI-system eller verktyg som är inriktade på att övervaka eller analysera internet eller specifika webbplatser, men det kräver ofta specialiserade tillstånd och regleringar för att säkerställa att användningen är laglig och etisk.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om att användning av AI och tillgången till internet eller specifika webbplatser är föremål för regleringar och rättsliga begränsningar i enlighet med lokala lagar och etiska riktlinjer.


Jag: Jag är intresserad av AI men vill kunna svara på dessa frågor som jag får av andra. Det finns en rädsla i att AI kommer att ta över. Finns det någon risk?

ChatGPT
Det finns en allmän rädsla och oro för att AI kan ta över eller ersätta mänskligt arbete och beslutsfattande. Det är viktigt att hantera denna oro och diskutera eventuella risker på ett realistiskt sätt. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 1. Automation och arbetsmarknad: Automatisering med AI kan förändra arbetsmarknaden genom att automatisera vissa uppgifter och jobb. Det kan leda till att vissa roller blir överflödiga eller förändras. Samtidigt kan det också skapa nya möjligheter och behov av nya arbetsuppgifter som är mer anpassade till en automatiserad värld.
 2. Komplementär intelligens: AI har potentialen att komplettera mänsklig intelligens och förbättra produktiviteten och effektiviteten inom olika områden. Istället för att ersätta människor kan AI-system fungera som verktyg för att hjälpa oss att fatta bättre beslut, analysera data snabbare och lösa komplexa problem.
 3. Etik och reglering: Att hantera potentiella risker med AI kräver etiska riktlinjer och regleringar. Detta kan inkludera ansvarsfull utveckling och användning av AI-system, säkerställa transparenta och rättvisa algoritmer, och beakta konsekvenserna för samhället och individer.
 4. Medvetenhet och utbildning: Att öka medvetenheten och utbilda allmänheten om AI och dess begränsningar och möjligheter är viktigt. Det bidrar till att förhindra överdrivna förväntningar och missförstånd, samtidigt som det främjar en mer balanserad och informerad diskussion om AI och dess inverkan på samhället.

Det är också värt att påpeka att AI är verktyg som utvecklas och används av människor. Slutliga beslut om hur AI används och regleras ligger i människors händer. Genom att vara medvetna om de potentiella riskerna, vidta åtgärder för etisk användning och implementera regleringar kan vi forma en ansvarsfull och hållbar framtid för AI.


Jag: Jag vill lära mig mer om ai och hur jag kan använda tjänsterna inom kommunikation, marknadsföring och webb. Vad skulle du rekommendera?

ChatGPT
Att lära sig mer om AI och hur man kan använda dess tjänster inom kommunikation, marknadsföring och webb är en bra idé för att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och möjligheterna inom dessa områden. Här är några rekommendationer för att komma igång:

 1. Utbilda dig själv: Börja med att läsa och forska om AI och dess tillämpningar inom kommunikation, marknadsföring och webb. Det finns många onlinekurser, handledningar och resurser tillgängliga som kan hjälpa dig att förstå grunderna och de olika koncepten inom AI.
 2. Utforska verktyg och plattformar: Det finns många AI-verktyg och plattformar som erbjuder specifika funktioner inom kommunikation, marknadsföring och webb. Exempel på sådana verktyg kan vara chatbot-plattformar, AI-drivna analysverktyg för marknadsföring eller personaliseringsteknik för webbplatser. Genom att utforska och testa dessa verktyg kan du få praktisk erfarenhet av hur AI kan användas i dessa sammanhang.
 3. Delta i workshops och evenemang: Håll utkik efter workshops, seminarier och konferenser som fokuserar på AI inom kommunikation, marknadsföring och webb. Att delta i sådana evenemang ger dig möjlighet att lyssna på experter inom området, få insikter från praktiska tillämpningar och nätverka med andra yrkesverksamma.
 4. Använd case studies och exempel: Studera och analysera framgångsrika användningsfall och exempel på AI inom kommunikation, marknadsföring och webb. Det kan hjälpa dig att förstå hur AI har använts för att förbättra kundupplevelsen, effektivisera kampanjer och optimera webbplatsprestanda.
 5. Utforska AI i sociala medier: AI-tekniker används alltmer inom sociala medier, både för annonsering och för att förstå och engagera målgrupper. Ta dig tid att undersöka hur AI kan användas för att analysera data, förutse trender, optimera annonsering och personalisera innehåll inom sociala medier.
 6. Samarbeta med AI-specialister: Om du har möjlighet, överväg att samarbeta med AI-specialister eller byråer som har expertis inom AI och dess tillämpningar inom kommunikation, marknadsföring och webb. De kan hjälpa dig att skapa och implementera AI-drivna lösningar som passar dina specifika behov.

Kom ihåg att AI är ett brett område och att det kräver kontinuerlig inlärning och anpassning då teknologin fortsätter att utvecklas. Ha kul med din inlärning och utforska de möjligheter som AI kan erbjuda inom kommunikation, marknadsföring och webb!


Slutkläm: ChatGPT är en språkmodell som tränats på enorma mängder textdata från olika källor på internet fram till 2021. Det betyder att med åren kommer denna chat att bli inaktuell (om ingen ny inläsning görs).

Men AI-tekniken har formligen exploderat. Nu finns exempelvis Google Bard, ett nystartat experiment från Google, där AI:n ligger uppkopplad direkt mot Internet för dagsaktuell information.

Google poängterar att Bard, som använder en samtalsbaserad språkmodell som heter LaMDA, fortfarande befinner sig i ett tidigt experimentstadium. Det kan resultera i diffusa eller felaktiga svar, men Bard ska enligt Google bli bättre över tid i takt med att den används av fler människor.

Vill du testa? Då kan du klicka här »

Tack för att du läste! // Ann